Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın

Rüyada sultan görmek


Rüyada Sultan görmek, Mülkün gerçek sahibi Allahü Tealaya. Sultanı hoşnut ve güleryüzlü görmek, ilahi ceza ile rüya göreni korkutan kimseye yahut Allahın rızasına erdiren işleri yapmaya. Sultanı gazaplı görmek namaz ve diğer emirlerdeki eksikliğe ve masiyet işlemeye. Sultan olduğunu görmek ehli için mülke ve saltanata ermeye, ehli olmayan için, onun bulunduğu toplumda, alim ve takva ehlinin dışındakilere zarar verecek olan fitne ve karmaşaya yahut başka bir musibete. Meliki (hükümdarı, devlet başkanını, sultanı) öldürdüğünü görmek büyük bir iş talep etmeye ve bunu başarmaya. Hastanın melik olması ölmesine. Sultanla birlikte olmak, onun iltifat ve ikramı, sohbet ve diğer hallerin tamamı rüyayı gören için her türlü hayır ve iyiliklere delalet eder. Ayrıca Bakınız: Devlet Başkanı. Önemli kimse, mevki ve para sahibi kişidir. Kişi rüyasında sultan olursa istediğinden daha fazla yükselecek demektir. Bir kimse rüyada sultanı sebepsiz olarak dargın görse, rüyayı görenin namaz ve ibadetinde yaptığı bidata veya gördüğü dargınlık kadar dininin bozukluğuna işarettir. Eğer sultanı güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, ondan emin olduğu miktarda din ve dünyaca erişeceği hayır ve yüksekliğe, ucuzluk ve bolluğa ve halinin düzgün olduğuna işarettir. Bir kişinin rüyada, normal olarak kendisinin olamayacağı bir mevkide bulunduğunu görmesi ölümüne işarettir. Rüyada, sultan olduğunu gören kimse halkın nazarında büyütülür ve muradına kavuşur. Sultanın kendisiyle konuştuğunu gören kimse, şeref ve yüksekliğe nail olur. Bazen de, eğer o kimse layıksa uyanıkken sultanla konuşur, ya da o kimse şöhret ve nimete nail olur. Eğer hapis ise, hapislikten kurtulur, fakir ise zenginleşir, tüccar ise kazancı çok olur, düşmanlık halinde ise bundan kurtulur. Sultanla yemek yediğini gören kimse şereflenir ve yediği yemek miktarı kurtuluş ve zafere erer. Sultanın, kendisine dünya eşyalarında bir şey verdiğini görse, o verdiği eşyanın kıymetince şerefe nail olur. Sultanın hasta olarak görülmesi, dinindeki hastalığına, tebaasına zulmetmesine ve o sene içerisinde vücudunun sıhhatli olmasına işarettir. Bir kimse sultan ile kucaklaştığını veya onunla tokalaştığını ve aralarında iyiliğe dair bir söz söylendiğini görse, o kimsenin sultan veya servet sahibi birisinin yanında halinin iyi olmasına işarettir. Sultanla yemek yediğini gören kimseye, yemek miktarı, sultan tarafından bir üzüntü ve keder erişir. İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada hükümdar görmek, Allah telaya delalet eder. Hükümdarın kendisinden razı olduğunu görmek, Allah Tealanın rızasına, kızgın olarak görmek Allah Tealanın gazabına de­lalet eder. Sultanın yüzünü asık görmek, rüya sahibinin dini yaşamında bo­zukluk olmasına delalet eder. Kendisinin halife olduğunu ya da bizzat hali­feye dönüştüğünü gören kimse, bu makama ehil bir kimse ise izzet ve mertebe kazanır. Eğer ehil değilse rüya sahibi zillete düşer, işi dağılır. Ve bela ile musibetlenir. Hükümdarlar ya da krallardan birisine dönüştüğünü gören kimse, dini­nin bozulması ile birlikte dünyasında rahatlık kazanır. Bazı tabirciler; bu rüyayı gören kimse, bu makama liyakatli değilse, kısa bir zaman içinde ölür. Aynı şekilde hasta ise de böyledir. Çünkü nasıl ki ölen kimse üzerine sultanın gücü işlemiyorsa, ölen sultanında insanlar üze­rine etkisi yoktur, demişlerdir. Bir liderin kendisine güzel bir üslupla sitem ettiğini görmek, liderle arasının iyi olduğuna işarettir. Hikmetli bir söz ile liderle tartıştığını görmek, ihtiyacını karşılamaya, onunla beraber yürüdüğünü görmek, ona tabi olduğuna, ters yönlere yürüdüğünü görmek, liderine karşı gelmesine dela­let eder. Bir hükümdarla aynı binekte olduğunu görmek, ondan sonra onun ye­rine geçmesine, beraber yemek yediklerini görmek, yemeğin lezzetine göre şeref ve izzet kazanacağına delalet eder. Bir tabirde ise “aralarında savaş çıkar” denilmiştir. Bir lider ile aralarında hiçbir engel olmadan beraber uyuduklarını sonra liderin kalktığını kendisinin ise uyumaya devam ettiğini görmek, o liderin kendisine kin beslediğine delalet eder. Eğer lider ile aralarında soh­bet ve arkadaşlık varsa, o kişinin malı liderin olur. Çünkü uyuyan kimse ölü gibidir. Ölü ise mala delalet eder. Liderden önce kendisinin uyuduğunu gören kimse, hatırına gelen düşüncelerden kurtulur. Lider olan kimsenin yatağında uyuduğunu gören kimse, eğer yatağı tanıyorsa, liderden yana ona bağlı olan kimseler tarafından hanıma veya cariyeye ya da hanım ya da cariyeye mehir vermek için mal almaya delalet eder. Eğer yatağı tanımıyorsa, lider ona bir takım yetkiler verir. Liderin kendisi ile konuştuğunu gören kimse, mertebe kazanır. Nitekim ayeti keri­mede şöyle buyrulur (Bunun üzerine ne zamanki (Yusuf aleyhisselam) onunla (melikle) konuştu, dedi. Sen bugün yanımızda cidden bir mevki sahibisin, eminsin)551 Bu kimse tüccar ise kar eder. Bir husumet içinde ise galip gelir. Ha­piste ise serbest bırakılır. Beraber yürüdüklerini görmesi, saltanat işlerine karışmasına delalettir. Bir hükümdarın ya da bir liderin girmesinin alışık olunmadığı bir eve, mahalleye ya da herhangi bir yere girdiğini görmek, o mekânın ehline bir musibet gelmesine delalettir. Liderin görüntüsünde olan her güzellik halkı­nın halinin güzelliğine delalettir. Hükümdarın azalarındaki güzellik saltana-tındaki kuvvettir. Karnında görülen her ziyade ve noksanlık hükümdarın malında ya da çocuğunda olan ziyade veya noksanlıktır. Hükümdarın evine girdiğini gören kimse, ailesinin geçimini üstlenir. Hükümdarın haremi ile yattığının tevilinde ihtilaf vardır. Bazıları “hü­kümdar o. kimseyi hadım eder” bazıları da ” o kimse hükümdarın haremi hakkında gıybet eder” demişlerdir. Hükümdarın kendisine ipekli elbise vermesi, kendisine bir cariye hibe edilmesine ya da hükümdarla bağlantılı olan bir kadınla evlenmeye delalet eder. Hükümdarın evine secde halinde girdiğini gören kimse, affa ve riya­sete nail olur. Kapısına gidip geldiğini gören kimse, düşmanlarına karşı üstün gelir. Hükümdarın kapısının başka yöne çevrildiğini görmek, hükümdarın yardım­cılarından birisinin hükümdardan yüz çevirmesine veya hükümdarın başka bir kadınla evlenmesine delalet eder. Hükümdarın yalın ayak yürümesi sırrını gizlemeye ve düşmanını yen­meye, halkın hükümdara övgüler yapması, hükümdarın zaferine, onun üze­rine şeker saçmaları hükümdara güzel sözler söylemelerine delalet eder. Dirhem saçmaları da böyledir. Ancak dinar (altın para) saçmaları, hüküm­darın hoşuna gitmeyen sözler söylemelerine delalet eder. Hükümdara taş atmak ona kaba ve sert sözler söylemektir. Ok atmaları hükümdarın zul­münden dolayı halkın gece vakti hükümdara beddua etmesidir. Eğer ok isabet ederse, hükümdara bir ceza verilir. Halkın hükümdara secde etmesi itaatlerine işarettir. Hükümdarın halkı ateşe atması, onları sapıklığa çağır­masına, bir kadının sözüyle hareket etmesine ya da uzun bir savaşa girme­sine ve mülkünü kaybetmesine delalet eder. Nitekim Âdem (aleyhisselam) hanımının sözüyle hareket edince başına birçok olay gelmiştir. Hükümdarın hanımının sözüne muhalefet etmesi de, bunların zıddına delalet eder. Hükümdarın silahla ata binmesi, yetkisinde ziyade olmasına delalet eder. Kendisine itaat eden bir kartala binmesi, doğu ve batının mülküne sahip olmasına, neticede ise mülkünü kaybetmeye delalet eder. Hükümda­rın büyük bir aslanla çarpıştığını ve onu yendiğini görmesi, büyük bir melike galip gelmesine delalet eder. İki hükümdarın başka bir hükümdarı öldürdü­ğünü görmek, öldürülen hükümdarın galip hükümdarı yenmesine ve onu perişan etmesine delalet eder. Hükümdarın kendi isteği ile yetkilerini bırakması, pişman olacağı bir iş yapmasına delalet eder. Eğer bir başkası onu mülkünden alırsa, bu zillet ve hakirliğe delalet eder. Hükümdarın iki boynuz görmesi, büyük İskender’in kıssasına binaen doğu ve batıya malik olmasına delalet eder. Hükümdarın pazarcı kılığında olduğunu ya da birisi ile beraber çarşıda gezindiğini görmesi, tevasuzuna delalet eder. Bu saltanatına zarar vermeyeceği gibi kuvvette kazandırır. Hükümdarın hasta olması zulmüne ve o seneyi sağlıklı geçirmesine delalettir. Hükümdarın ölmesi memleketinde oluşacak karışıklıktır. İnsanla­rın hükümdarın naaş’ının omuzlarında taşıması, yetkisinin kuvvetine ve di­ninin zayıflığına işarettir. Ve düzelmesi de umulmaz. Ancak hükümdar de­fin edilmezse düzelmesi umulur. Ölünün dirilmesinin tevili kuvvet ve kendi­sinden sonrakiler için güçtür. Hükümdarın meclisinin yüksekliği, emrinin yükselmesidir. Meclisinin dağılması gücünün bozulmasıdır. Hükümdar rüya­sında hizmetçilerin kendisini yedirdiğini ve ortada sofranın olmadığını gör­mesi, ömrünün uzamasına, yemek yağlı ise hayatının güzelleşeceğine de­lalet eder. Rüyada hükümdarın kendisini memleketin en uç bölgelerinde müslümanların bulunduğu yerlere vekil olarak atadığını görmesi, izzete, şerefe, sözünün geçmesine ve hükümdardan uzaklığı miktarınca saltanata delalet eder. Bir valinin artık görevinin sonuna geldiğini görmesi, valinin görevden alınmasıdır. Aynı şekilde hükümdarın aynaya bakması da böyledir. Bunun tevili kısa bir zaman içinde yerine başkasının geçmesine işaret eder. Ancak çocuk bekliyorsa böyle değildir. Bu durumda oğlu olacağına delalet eder. Valinin hanımını boşaması da azline delalet eder. Hükümdarın halkın koyunlarını alması, eşraftan olan kimselerin halka zülüm etmesidir. Hükümdar rüyasında bir sofra hazırladığını ve süslediğini görmesi, azgın bir kavmin kendisine karşı gelmesine delalet eder. Hüküm­dar onlarla istişare eder ve onlara galip gelir. Sofranın üstüne yemek koy­ması, kendisi ile çekişmede olacak bir elçi gelmesine, yemek tatlı ise se­vince, yağlı ise çekişmenin devam etmesine, tatlıyı kaldırıp yağlı yemekten önce ekşi yemeği getirmek, kendisinde hem keder hem sebat olan bir işe, yemeklerin konması ve kaldırılması uzarsa, hükümdarın kendisine karşı gelen kimselerle çekişmesinin uzamasına delalet eder. Hükümdarın kendi isteği ile saltanatı bıraktığını görmesi, pişman ola­cağı bir işi yapmasına delalet eder. Çünkü Yunus (aleyhisselam) da kavmine kızıp gitmiş sonra pişman olmuştu. Hükümdarın çöplük, kabristan gibi na­maz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmek, kazanacağı bir mala ya da ordu olmadan kazanılacak zafere delalet eder. Bir hüküm­dara ya da reise yemek taşıdığını gören kimseye, ilk önce üzüntü isabet eder. Sonra üzüntüsünden kurtulur ve hiç ummadığı bir yerden mal kazanır. Rüyada bazı hükümdarları aşıp geride bıraktığını gören kimse, izzet sahibi olur. Hükümdarın yanına geldiğini görmek, sevinç ve zenginliğe de­lalet eder. Adil bir liderin bir yere girmesi, o yerin ehline adaletin gelme­sine ve rahmetin inmesine delalet eder. Halkın zorba sultana karşı geldiğini görmek, sultanın zayıflığına halkın kuvvetlenmesine delalet eder. Sultanın siyah elbiseler giydiğini görmek, kuvvetinin artmasına, beyaz elbiseler sultanın zerafetine ve günahlardan korunmasına, pamuklu elbise­ler sultanın tevazusuna, takvasına ve yaşamında emniyet içinde olup düş­manının azlığına, yün elbiseler sultanın memleketinde bereketin artmasına ve insaflı davranmasına, ipekli elbiseler sultanın firavunlar gibi davranma­sına ve kötü yönetime delalet eder. Hükümdarın tacını ya da kaftanını çıkarması, saltanatındaki gevşek­liğe, bunları giymesi siyasi işlerini yerine getirmesine delalet eder. Yeni bir ayakkabı giymesi, zimmîlerin ve müşriklerin malları ile başarı kazanmasına, kanatla uçması onun kuvvetine, bir kavmi esir alması, beklemediği bir yer­den mal kazanmasına, düşmanlarına karşı zafer kazanıp beldelerini fet­hetmesine delalet eder. Zira ayeti kerime şöyle buyrulur.( Bir kısmını kati ediyorsunuz, bir kısmını esir. Ve arazilerini, yurtlarını ve mallarını size miras kıldı)552 Rüyada hükümdarın ya da bir liderin Rasulullah efendimizi takip et­mesi onun sünnetine tabi olmasına delalet eder. Sultanın görevden alınıp yerine yaşlı bir kimsenin gelmesi, sultanın kuvvetlenmesine, genç birinin gelmesi düşmanları tarafından yönetimine bir zarar verilmesine delalet eder. Hükümdarın rüyada azl edilmesi, uyanık olduğunda göreve gelmesidir. Rüyada ordu, rahmet melekleridir. Avam halk azap melekleridir. Ordu sa­hibi kimse görüş ve tedbir sahibi kimsedir. Bir bakanlığa getirildiğini gören kimse, memleketine hizmet eder. Emirin kapıcısını yatakta görmek, siyasetindeki ciddiyetine delalettir. Kapı­cının oturması emirin gevşekliğidir. Kralın kapıcısını görmek, müjdedir. Komutanını görmek, kuvvetli adamlardır. Bir ordunun komutanı olduğunu gören kimse, hayra erişir. Polis ölüm meleğidir. Bir tabirde ise üzüntü ve korkudur denilmiştir. Nablusi (rahmetullahi aleyh)’ in tabiri: Rüyada kendisini bir cemaa­tin ya da evin reisi ya da varisi olduğunu görmek, yaşamında üzüntü ve kederler çekmesine ve hüsrana uğramasına delalettir. Özellikle hasta ve kâhinlerde bu tevil daha kuvvetlidir. Rüya sahibi kadın ise ölümüne delalet eder. Aynı şekilde kadınlara ait olan mertebelere, erkeklerin geldiğini gör­mekte, rüya sahibi olan erkeğin ölümüne işarettir. Rüyada hükümdar olduğunu gören kimse, insanların gözünde itibarla­sın İsteklerine ulaşır. Rüyada Kisra olduğunu görmek, çok mal kazanmasına delalet eder. Hükümdarın oturduğu yer, rüyada olduğundan daha yüksek olması onun saltanatının yükselmesine, olduğundan daha aşağı olması saltanatının zayıflamasına ve işlerinin bozulmasına delalet eder. Bir hükümdarın bir yere girdiğini ve girmesini normal karşılandığının görülmesi, o yerin ehline zarar vermez. Ancak girmesi hoş karşılanmıyorsa, o yerin ehline bir belanın inmesine delalet eder. Bir hükümdarla hasımlaştığım görmek, gözünün nuru olacağı bir şeye ve sevince nail olmasına ya da birçok hayırlar yapmasına delalet eder. Ölü hükümdarları görmek, arkalarında bıraktıkları eserlerine delalet eder. Ya­şayan hükümdarları belli bir yerde görmek, gidişatının bozulmasına ve hal­kın zelil olmasına işarettir. rüyada sultan görmek, düşmana ve günahkâr kimselere üstün gelmeye delalettir. Nasıl ki rüyada lideri görmek kurda, tüccar görmek tilkiye, sim­sar görmek köpeğe, müslüman kimse görmek koyuna delalet ediyorsa, hü­kümdarı görmekte aslana delalet eder. Bir rivayette Rasulullah efendimiz şöyle buyurmuştur. “Vay o koyunun haline ki aslan, tilki ve köpeğin arasına düştü” Rüyada tanımadığı bir hükümdar görmek, ateşe, denize ve derin uy­kuya delalet eder. Hükümdarın, Rasulullah efendimizin Mekke’nin fethinde veya huneyn günündeki ordusu gibi bir ordusu olduğunu görmek, onun des­teklenmesine yardım olunmasına ve zafere ulaşmasına delalet eder. Kendisinin hükümdar olduğunu gören kimse, hak ettiği mevkilere ge­lir. Rüya sahibi fakir ise zenginleşir. Âlim ise ilmi ile amel eder. Bekâr ise evlenir, sanat sahibi ise onu sanatındaki ustalığı konusunda parmakla gös­terilir. Avam tabakadan bir kimse ise, şerri ve zulmü ile insanlara musallat olur. Hükümdarı kucakladığını ve onunla tokalaştığını ve aralarında hayırlı bir konuşma olduğunu görür ise, rüya sahibinin hükümdarın ya da kuvvet sahibi bir kimsenin katında değerli bir yeri olur. Hükümdarla husumet içinde olduğunu gören kimse, Kuran’ı kerimle mücadele eder. Ve ona karşı gelir. Çünkü lügatte sultan “delil” manasına gelir. Sultan ile birlikte yemek yediğini gören kimseye, yemeğin ateşle pişi­rilmiş olmasından dolayı onun tarafından bir musibet gelir. Sultanın evine girdiğini gören kimse, onun yardımına ihtiyaç duyar ve onun özel adamla­rından olur. Hasta olan bir kimsenin ihtiyaçlarını karşılaması için sultanın ya da hâkimin, o kimseye adamlarını göndermesi, ölüm meleğine delalet eder. Zira sultan ve insanlara hükmeden, Allah teladır. Hükümdarın rüya sahibinin takkelerini aldığını görmek, malını alma­sına delalet eder. Rüya sahibi devlet hizmetinde çalışıyorsa, görevden alı­nır. Sultanın deli olduğunu görmek, onun üzüntüsüne işarettir. Sultanın meclisinden çekildiğini ya da meclisinin zail olduğunu ya da sultanın mağ­lup olduğunu ya da meclisindeyken saltanatının bir kısmı kendisinden alın­dığını veya elbiselerinden çıkartıldığını ya da üzerinde olduğu bir şeyi kay­bettiğini görmesi, saltanatının zayıflamasına ya da tümüyle gitmesine de­lalet eder. Ancak olan değişiklikler eski halinden daha güzel ise saltanatın­daki değişimde o şekilde olur. Sultanın dönmeyi bir daha düşünmediği halde evinden çıkıp gittiğini görmek, saltanatını terk etmesine işarettir. Hükümdarın kürsüden düşmesi, ya da kürsünün yıkılması veya halkına namaz kıldırdığında namazını tamamlamadığını, başını tıraş ettiğini, kaf­tanı ve kılıcının elinden alındığını, evinin yıkıldığını ya da çevresinin örül­düğünü ya da bir hayvanın kendisini boğazladığını veya cinsel temasta bu­lunduğunu görmesinin hiç birinde hayır yoktur. Tüm bu rüyalar sultanın azl edilmesine işarettir. Hükümdarın başının büyük olduğunu, boynunun kalın olduğunu, karnı­nın içi dolduğunu görmek, saltanatının ve riyasetinin kuvvetlenmesine, mal ve mülkünde artma olmasına, bunlarda bir noksanlık ve zayıflık olması, saltanatının ve kuvvetinin zayıflamasına delalet eder. Casus olan bir kim­senin rüyada sultan olduğunu görmesi, gizlediği bir işin ortaya çıkmasına, kadının kendisini sultan ya da halife olduğunu görmesi, rüsvay olacağına, hasta ise öleceğine delalet eder. Adil olan bir hükümdarın bir beldede olduğunu görmek, o yere adale­tin yayılmasına işarettir, aynı şekilde zalim bir hükümdarı bir beldede ol­duğunu görmekte, zulmün o yeri sarmasına delalettir. Sultanın rüyada ellerinin kuvvetli ve uzun olduğunu görmek, yardım­cılarının güçlü olduğuna, ellerinin büyük olduğunu görmek, malının artma­sına, ayaklarının olduğundan daha uzun olması, ömrünün uzunluğuna ve saltanatının bekasına, bacaklarının mermere dönüştüğünü görmesi, neşeli ve huzurlu olarak uzun bir hayat sürmesine delalet eder. 17609Rüyada sultan görmek (9688) defa okundu.
Benzer rüya yorumları:

sultan için yapılan yorumlar
Yazan: nurhan kosar (2014-03-14 21:54:24)

sultan suleyman la nikahlanmisimBu rüyaya yorum yazmak veya kendi rüyanızı yazmak istermisiniz?


Adınız :

E-posta :
(Epostanızı diğer kullanıcılar göremez)

Yorumunuz:


reklam - gizlilik